Information om Fjernvarme.

Fjernvarme - et frit valg?
 

Formålet med disse sider er at give fjernvarmebrugerne saglig information da vi har set at den information man får fra værkerne selv og fra Dansk Fjernvarme ofte er mangelfuld eller direkte misvisende.

Samtidig kan du blive opdateret med den nyeste udvikling ikke mindst omkring domme etc.

Om fjernvarme.

Fjernvarme er mange steder en god ide og i hvert fald langt at foretrække frem for oliefyr i hver bolig, andre steder er ideen mindre god, typisk i landdistrikterne hvor der er et lille antal fjernvarmebrugere fordelt over et større område.

Her bliver prisen for drift og etablering ofte så høj at fjernvarme er langt dyrere end andre energikilder.

Det er de såkaldte barmarks-værker der er en hel del af rundt om i landet og hvor de fleste er enige om at de aldrig skulle have været opført og at de bør afvikles jo før jo bedre.

Prisen på opvarmning.

Fjernvarme er ofte langt dyrere end andre former for opvarm-ning. Med andre energikilder som f. eks træpillefyr kan man opnå besparelser på 50% eller mere i forhold til opvarmning med fjernvarme.

læs mere.

Dansk Fjernvarme - en sekt?

Jeg synes at fjernvarme mere og mere minder om en religiøs sekt, hvis man går ind for det så er det bare godt og al fornuft , fakta, love og regler osv. er under-ordnede bagateller der ikke betyder noget og forhindringer for sektens udbredelse der bare skal
ryddes af vejen

Dansk Fjernvarme går som en slags religiøst overhoved i front med dette, de lyver, forvansker fakta og forsyner løbende menigheden , pressen og politi-kere med propaganda i brug for "sagen".

Samtidig ser det ud til at en lang række politikere, både lokale og på Christiansborg er blevet til-strækkeligt hjernevaskede så de også tror på propagandaen, "vi er nødt til at lave helt specielle regler for fjernvarme-sekten, vi er nødt til at tvinge folk til at betale til sekten", osv. osv.

De instanser der skulle føre tilsyn med fjernvarmesekten som f eks Energitilsynet gør ingenting,
Ankenævnet afgør sager til fordel for sekten direkte imod love og enhver rimelighed, og bliver ofte senere underkendt i retten.

Selv en række dommere synes at de love der gælder for alle andre private og firmaer ikke skal gælde for fjernvarme-sekten og dømmer i direkte modstrid med love , bevisførelse og retspraksis


Modstanden mod fjernvarme-tvang breder sig.

Efter den massive omtale af de helt urimelige forhold omkring Silkeborg hvor kommunen vil tvinge en række borgere til at opgive naturgas og tvangs-indlemme dem under fjernvarmen er der en tydelig modstand og modvilje mod tvang overfor fjernvarmekunder.

De samme borgere er tidligere af samme kommune blevet tvunget til at investere i og omlægge til naturgas fordi det dengang passede i kommunens planer, nu passer fjernvarme i planerne og borgerne skal tvinges igen.

Afskaf forblivelsespligten.

Den såkaldte forblivelsespligt kan bruges til dette og er indført en lang række steder og er også på vej en række steder.

En kommune kan kun indføre forblivelsespligt som et led i kommunens overordnede varmeforsyningsplan men det ser de ofte ret stort på.

Der blev fremsat lovforslag om helt at afskaffe forblivelsespligt (af Liberal Alliance), et forslag vi støtter.

Det blev behandlet i folketinget den 24.maj og nedstemt med stort flertal, vi kunne her se både energiministeren og andre stå og lovprise den billige og grønne fjernvarme der er så god og billig at man mange steder er nødt til at tvinge folk til at bruge den.....

Hvis man tvinger fjernvarme-kunder til at betale til et fjern-varmeværk uanset om de aftager varme eller ej fjerner man al motivation hos værket for at nedbringe varmeprisen og det kan ikke være vilkårlige kunder (dem der tilfældigvis er tilsluttet fjernvarmeværket) der skal redde værkernes økonomi på sådanne helt urimelige vilkår.

Mange af de samme kunder har jo tillige rettens ord for at de ikke er forpligtede til at betale til værket hvis de vil ophøre som kunder og have anden varme, som jo ofte er langt billigere.

Du kan læse mere på

http://www.facebook.com/
danmarkmodfjernvarmetvang

Vi arbejder på at lave en samlet webside for alle der er imod forblivelsespligt / fjernvarme-tvang, mere herom senere.

Dansk Fjernvarmes årsmøde 2014, er det der vi er på vej hen?


jeg har været til vækkelsesmøde i går, altså et såkaldt informations-møde om fjernvarme

en gruppe borgere har fået den gode ide at lave et nyt barmarksværk til 3 små landsbyer udenfor Svendborg og havde indkaldt Flemming Uldbjerg fra Rambøll til at informere om fjernvarmens glæder og fordele

det gjorde han godt , fjernvarmen blev fremhævet som det bedste af alt og alle andre former for opvarmning er både dyrere og dårligere

området har naturgas og mange borgere har i dag gasfyr der er ret nye, alligevel havde han medregnet installation og afskrivning på nye gasfyr i alle sammenligninger og i alle andre regnet godt højt på alt andet og godt lavt på fjernvarme......

en gang fordrejet misinformation fra ende til anden, han kunne også oplyse at nogle steder kunne værket opkræve såkaldt udtrædelses-godtgørelse hvis man ikke ville have fjernvarme længere, det var meget sjældent at de oplevede det og værkerne krævede næsten aldrig udtrædelsesgodtgørelse - så er niveauet vist lagt

borgerne var glade, det lød godt og der var stor interesse
de regner med at værket koster 70-80 mio kr og senere 35-40 mio til solvarmeanlæg og med nogle få større forbrugere, gymnastik-højskolen og måske et mindre boligselskab, (det er jo små landsbyer) og så 50-100 private forbrugere

jeg tør næsten ikke tænke på hvad en evt udtrædelsesgodtgørelse vil være og jeg har oprigtig ondt af de mennesker der hopper i fælden

 


Sydlangelands Fjern- og Jordvarme, en  Molbo-historie.

Historien om Sydlangelands Fjern- og Jordvarme ligner mere og mere en moderne molbo-historie.

Man har i mange år fortalt nye brugere at de automatisk var andelshavere, det var løgn.

Man har opgivet forkerte priser for udtrædelse, man har lavet en andelsforening hvor man ikke kan sælge sin andel men skal betale for at komme af med den osv. osv.

Man løj i Ankenævnet, det havde man ikke behøvet da ankenævnet giver værkerne medhold uanset hvad og gerne stik imod love og regler.

Man løj i retten , det hjalp ikke, værket tabte alligevel.

Ledningtab på 43%

Sydlangelands Fjernvarme taber  43% af den producerede varme i rørene på vej ud til kunderne, ethvert privat firma ville gøre alt for at bringe dette tal ned på f eks 10% men nej ikke her.

Da man taber 11-13 MWh om året i rørene , dvs. opvarmer jorden på Sydlangeland med varme der kunne drive en stort antal store gartnerier eller en mindre by kan man let få det indtryk at man har misforstået begrebet jordvarme ;)

Solvarmeanlæg.

Bestyrelsen i Sydlangelands Fjernvarme har opført et 12.500 kvm solvarmeanlæg til ca. 30 mio. kr.
Et sådant anlæg kan producere 7% af værkets samlede varme-produktion. Det er ikke meget når man ser på at værket taber 43% og her mest om sommeren. Bestyrelsen mener at andels-haverne er helt med på ideen, det har været nævnt under formandens beretning og dermed mener værket og Langeland kommune at alle andelshavere har accepteret det...

læs mere.

Sydlangelands Fjernvarme
tabte 4 sager i ankenævnet.

 

Sydlangelands Fjernvarme tabte alle 4 sager i ankenævnet.

Sydlangelands Fjernvarme havde stævnet 4 (af 10) udtrådte fjernvarmekunder ved retten og sagen var så videresendt til afgørelse i ankenævnet, denne afgørelse er nu kommet og værket taber alle 4 sager totalt.

Ankenævnet afgør at betingelserne for at opkræve udtrædelses-godtgørelse ikke er til stede og henviser til dommen i byretten (vores sag), til en landsretsdom, til aftaleloven og endelig til at kapaciteten kan sælges til andre.

En forudsætning for at opkræve udtrædelses-godtgørelse er at kunden har indgået en bindende aftale med værket og det har ingen af de indklagede.

Sydlangelands Fjernvarme skal betale sagsomkostninger til ankenævnet.

Værket lader som om der hverken har været en retssag de tabte eller den tabte sag i ankenævnet som de har valgt ikke at indbringe for retten. De fortsætter med at udsende opkrævninger som om der ingen sager har været, måske er de bare for dumme til at drive et fjernvarmeværk.....

Ankenævnet har i øvrigt fastslået at værket nu er veldrevet (i vores sag slog de fast at værket ikke er veldrevet), men det betyder så nu at værket ikke kan opkræve udtrædelsesgodtgørelse hverken af andelshavere eller kunder.
Den havde de nok ikke set komme.....

 

Ansvarlig ledelse?

Man må konstatere at når nogle dilettanter uden nogen form for ledelseserfaring skal lede en virksomhed med million-omsætning så kan den slags ske, her er bestemt noget der kan ryddes op i rundt omkring, der er jo mange værker som Sydlangelands Fjernvarme rundt om i landet.

Andelshaverne skal spørges om de vil være med til nye investeringer og vi kan kun opfordre alle kunder og andelshavere til at stille spørgsmål til dette projekt,

Andelshaverne er ikke forpligtede til at indgå i nye investeringer og projekter og kan fritstilles hvis de ikke vil det.

Men de kan også bare melde fjernvarmen fra og betale den faste afgift på 40 eller 80 kr /måned.


Alternativ opvarmning.

Der er flere muligheder for alternativ opvarmning, for et helårshus vil et pillefyr ofte være det mest interessante.

Et moderne pillefyr vil typisk kunne leveres for 25-30.000,- incl. installation, så hvis man sparer 16.000/år vil det være betalt efter 2 år, derefter vil man spare mindst halvdelen i varmeudgift (eksempel med 30.000 kWh/år i forbrug)

I vores konkrete eksempel har vi brugt 12.385/år i varme siden november 2009 (2 af de koldeste vintre i mange år)

Dette skal sammenlignes med 29.000 om året for fjernvarme for de tidligere år, eller snarere 34.000 eller endnu mere nu som følge af de kolde vintre.

Pilleklubben (indkøbsforening) tilbyder træpiller, 8mm Barlinek for 1850,- / ton incl. dk moms.

For et fritidshus vil en varme-pumpe evt. suppleret med elvarme til at holde frostfrit ofte være langt billigere end fjern-varme, i nogen tilfælde 10 gange billigere.

Kontakt os for yderligere information om træpillefyr og træpiller.


Sydlangelands Fjernvarme vil føre sager om betaling for opgravning.
 

Værket lader som om der hverken har været en retssag de tabte eller den tabte sag i ankenævnet som de har valgt ikke at indbringe for retten. De fortsætter med at udsende opkrævninger som om der ingen sager har været, og vil nu stævne de kunder der har fået gravet op og proppet af på værkets foranledning.

Forudsætningen for at opkræve dette er at kunderne er omfattet af enten vedtægterne (som kun gælder for andelshavere) eller af leveringsbetingelserne (som værkets bestyrelse egenhændigt har ændret) og som ankenævnet jo har fastslået at kunderne ikke er omfattet af.
Så er der kun "sædvane" tilbage og det er det værket vil føre sagen på baggrund af ;)

Ankenævnet har i øvrigt fastslået at værket nu er veldrevet (i vores sag slog de fast at værket ikke er veldrevet), men det betyder så nu at værket ikke kan opkræve udtrædelsesgodtgørelse hverken af andelshavere eller kunder.
Den havde de nok ikke set komme.....

Men farcen fortsætter åbenbart, det skal blive spændende at se næste kapitel...

Langeland kommune dropper forblivelsespligt.

Langeland kommune har på byrådsmøde 10. 09 forkastet forblivelsespligten med et stort flertal. Det er glædeligt at fornuften sejrede til sidst, og det ser ud til at den store modstand imod forblivelsespligten samt udtalelse fra en advokat der sagde at projektet ikke kunne gennemføres men ville blive tilbagevist gjorde udslaget.

Langeland kommune kautionerer for lån på 25 mio kr.

Langeland kommune har kautioneret for et lån på 25 mio. kr til solvarmeanlæg ved Sydlangeland Fjernvarme.

Solvarmeanlægget og optagelse af lån er aldrig godkendt af værkets andelshavere, eller øvrige kunder og er besluttet af bestyrelsen alene.

Dette er åbenbart sket fordi værket ikke gad eller turde spørge andelshaverne om de var med på disse investeringer og heller ikke gad eller turde gøre de 400 eller flere kunder der i dag ikke er andelshavere til egentlige andelshavere.

Konsekvensen heraf er at andelshaverne ikke hæfter da de ikke er blevet spurgt og ikke-andelshaverne hæfter heller ikke da de ikke er blevet spurgt og heller ikke har kunnet stemme til generalforsamlinger.

Det betyder at Langelands kommune hæfter alene for lånet og ikke andelshaverne via deres udtrædelsesgodtgørelse som man ellers gør i andelsværker, ultimativt kan bestyrelsen komme til at hæfte personligt hvis der er begået fejl (nok snarere hvis den lange række af fejl der er begået bliver opdaget)

Sydlangelands Fjernvarme tabte i retten.

Retten har slået fast;

at værket ikke kan kræve udtrædelses-godtgørelse

at værket ikke kan kræve 18 mdr. fast bidrag 

at værket ikke kan kræve betaling for opgravning af rørene

når der ikke foreligger en dokumenteret aftale mellem kunden og værket

at værket skal dokumentere at en sådan aftale foreligger og hvis de ikke kan det gælder værkets vedtægter ikke for kunden

læs mere.

Hvad gør du hvis du vil ud?

Som ikke-andelshaver kan du komme ud meget gratis da du kan henvise til dommen i vores sag og nu også til ankenævneafgørelse pr jan 2014

Og som andelshaver kan du efter afgørelsen i ankenævnet også komme ud gratis da værket nu er veldrevet og der dermed ikke er hjemmel for at opkræve udtrædelsesgodtgørelse......

Du er velkommen til at maile hvis du har spørgsmål eller andet

km_cad@yahoo.com

Karsten Madsen - glad ex-kunde hos Sydlangelands Fjernvarme.


Links.

Bekendtgørelse om Tilslutnings- og Forblivelsespligt

Danmark imod Fjernvarmetvang - Facebook

Fjernvarme nej tak , webside for kritiske fjernvarmbrugere

Energiforbrugeren.dk , webside for sammenslutning af energi forbrugere

Facebook gruppe af utilfredse fjernvarmebrugere

Slagslunde Fjernvarmelaug

Skævinge Fjernvarmelaug

www.sydlangeland-fjernvarme.dk

Dom vedr. Sydlangelands Fjernvarme

Dom vedr. Ådum Fjernvarme

Landsretsdom vedr. Ådum Fjernvarme

Dom fra Retten i Ålborg 

Dom fra Højesteret

Fjernvarmeværk som andelsforening.

Dancof-den sande historie
(en 2012 udgave af kejserens nye klæder)